Oogartsen Praktijk Wemmel

Attesten en formulieren ?

  • Maak tijdig een afspraak. Wacht niet tot de flesjes volledig leeg zijn.

  • Voorschriften worden niet los van een raadpleging afgeleverd. Vraag dus voldoende voorschriften als u op consultatie bent. Bij langdurige behandelingen (vb. glaucoom) kan u de voorschriften ook aan uw huisarts vragen.

  • Uw arts mag enkel attesten afleveren die overeenkomen met de realiteit.

  • Het invullen van medische attesten, verzekeringsaanvragen, invaliditeitspapieren e.d. vergt een voorafgaand onderzoek. Maak hiervoor een afspraak en vermeld dit bij het maken van de afspraak.

  • Omwille van de toenemende vraag naar attesten en voorschriften buiten de consultatie en de hierdoor toenemende administratieve overlast, kunnen wij niet langer meer ingaan op deze vraag. Indien u buiten de consultatie toch nog een attest of voorschrift nodig heeft, zal hiervoor een administratieve kost van 10 euro aangerekend worden. U krijgt hiervoor een attest voor de mutualiteit met volgende RIZIV-code: codenummer 109012 ('Advies') van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt bepaald dat het slaat op het opmaken en ondertekenen, buiten welk onderzoek van de zieke ook, van getuigschriften, farmaceutische voorschriftbriefjes en allerlei bescheiden.